Ποιοί είμαστε

Η διεύθυνση της σελίδας είναι: https://fnbpedia.gr.

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ

Η επίσκεψη σας και η χρήση των υπηρεσιών της ιστοσελίδας υπόκειται στους παρόντες όρους χρήσης και την Πολιτική Προστασίας Πνευματικών Δικαιωμάτων που εφαρμόζει η ιστοσελίδα. Οι παρόντες όροι χρήσης έχουν εφαρμογή σε όλους τους επισκέπτες της ιστοσελίδας.

 

Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά τους παρόντες Όρους Χρήσης πριν χρησιμοποιήσετε τις υπηρεσίες της ιστοσελίδας. Κάνοντας χρήση της ιστοσελίδας αναγνωρίζετε ότι έχετε διαβάσει, κατανοήσει πλήρως και συμφωνήσει πλήρως να δεσμεύεστε από τους παρόντες Όρους Χρήσης.

 

Με την αποδοχή αυτών των Όρων και Προϋποθέσεων εγγυάστε ότι έχετε δικαιοπρακτική ικανότητα για να μπορείτε να καταρτίζετε και να συμβάλλεστε σε νομικές συμβάσεις κατά τον ισχύοντα νόμο, τις διατάξεις του Αστικού Κώδικα και του ΠΔ 131/2003. Αν δεν πληροίτε τα συγκεκριμένα κριτήρια ή δεν συμφωνείτε με τους παρόντες Όρους Χρήσης παρακαλούμε να μην χρησιμοποιείτε και αποκτάτε πρόσβαση στην ιστοσελίδα. Η Εταιρία διατηρεί το δικαίωμα να μεταβάλει ή να τροποποιεί τους εφαρμοστέους όρους και προϋποθέσεις για τη χρήση του Διαδικτυακού Τόπου και της Εφαρμογής οποτεδήποτε, τροποποιώντας το παρόν. Κάθε χρήση του Διαδικτυακού Τόπου ή της Εφαρμογής, μετά από τέτοιες αλλαγές ή τροποποιήσεις θα θεωρείται ότι αποτελεί εκ μέρους του Χρήστη των αλλαγών, τροποποιήσεων και προσθηκών. Παράλληλα η Εταιρεία έχει το δικαίωμα να περιορίσει, να αναστείλει, να διακόψει ή να αρνηθεί την πρόσβαση και τη χρήση των υπηρεσιών ανά πάσα στιγμή και χωρίς προειδοποίηση σε όποιον παραβιάζει τους παρόντες Όρους Χρήσης, για λόγους ασφαλείας αλλά και για λόγους προστασίας πνευματικών δικαιωμάτων.

 

ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ – ΔΩΣΙΔΙΚΙΑ 

Οι παρόντες όροι και προϋποθέσεις χρήσης και κάθε τροποποίησή τους διέπονται αποκλειστικώς από το Ελληνικό Δίκαιο. Οποιαδήποτε διαφορά ή/και απαίτηση ή/και αξίωση σχετικά με την παρούσα Ιστοσελίδα και το περιεχόμενό της διέπεται από τις διατάξεις του Ελληνικού Δικαίου και ερμηνεύεται με βάση τους κανόνες της καλής πίστης, των συναλλακτικών ηθών και του οικονομικού και κοινωνικού σκοπού του δικαιώματος. Με τη χρήση αυτής της Ιστοσελίδας, παρέχετε τη συγκατάθεσή σας για την αποκλειστική δικαιοδοσία των Δικαστηρίων της Θεσσαλονίκης, στα οποία ρητώς υπάγεται οποιοσδήποτε χρήστης – επισκέπτης ή άλλο πρόσωπο που έρχεται σε επαφή με οποιονδήποτε τρόπο και για οποιονδήποτε λόγο με τον διαδικτυακό τόπο ή με το περιεχόμενο αυτού, ακόμη και όταν η πρόσβαση στην ιστοσελίδα γίνεται από χώρα εκτός Ελλάδος.

 

Διαθεσιμότητα της ιστοσελίδας

 

Αυτή η Ιστοσελίδα έχει σχεδιαστεί για να συμμορφώνεται με τους όρους του παρόντος κειμένου καθώς και με τις σχετικές διατάξεις του ελληνικού και του ευρωπαϊκού δικαίου και προορίζεται για χρήση αποκλειστικώς από κατοίκους της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η πρόσβαση στην ιστοσελίδα μπορεί να μην είναι νόμιμη για ορισμένα πρόσωπα ή σε ορισμένες χώρες εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Εάν έχετε πρόσβαση σε αυτή την Ιστοσελίδα από χώρες εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τότε η πρόσβαση αυτή και η χρήση της Ιστοσελίδας γίνεται με δική σας ευθύνη.

Ο διαχειριστής δικαιούται οποτεδήποτε, χωρίς προειδοποίηση, να διακόψει ή να αναστείλει συνολικά ή εν μέρει τη λειτουργία της Ιστοσελίδας ή μεταβάλει τη φύση και το περιεχόμενό της. Επίσης, η λειτουργία της Ιστοσελίδας ενδέχεται να διακοπεί, να ανασταλεί ή να δυσχερανθεί είτε μόνιμα είτε προσωρινά εξαιτίας γεγονότων κειμένων πέραν της δυνατότητας ελέγχου ή ανεξαρτήτως βουλήσεως του διαχειριστή.

Ο διαχειριστής θα καταβάλει εύλογες προσπάθειες για να διασφαλίσει τη συντήρηση και η διαθεσιμότητα της Ιστοσελίδας και του περιεχομένου της αλλά η διαθεσιμότητα μπορεί να επηρεάζεται από τον εξοπλισμό των χρηστών, άλλα δίκτυα επικοινωνιών, το μεγάλο αριθμό ατόμων που προσπαθούν να χρησιμοποιήσουν το διαδίκτυο ταυτόχρονα ή άλλες αιτίες παρεμβολής και μπορεί να αστοχήσει ή να χρειαστεί συντήρηση χωρίς καμία προειδοποίηση.

 

Πνευματικά δικαιώματα και χρήση των πληροφοριών

 

Η Ιστοσελίδα και το περιεχόμενό της, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά αλλά όχι περιοριστικά, εικόνων, αρχείων βίντεο ή ήχου, γραφικών, φωτογραφιών, σχεδίων, κειμένων, εμπορικών σημάτων, των περιεχόμενων, υπηρεσιών και γενικά όλων των αρχείων αυτής της Ιστοσελίδας,  αποτελούν αντικείμενο πνευματικής ιδιοκτησίας  της fnbpedia.gr και προστατεύονται από τις εθνικές και διεθνείς διατάξεις περί πνευματικών δικαιωμάτων.

Μπορείτε να έχετε πρόσβαση και να κάνετε λήψη πληροφοριών, όπως κείμενα, εικόνες, ήχο και βίντεο, από την ιστοσελίδα για προσωπική, μη εμπορική χρήση, αλλά απαγορεύεται τυχόν τροποποίηση ή περαιτέρω αναπαραγωγή της ιστοσελίδας και του περιεχομένου της.

Απαγορεύεται, η, χωρίς προηγούμενη σχετική άδεια του διαχειριστή, πώληση, αντιγραφή, αποθήκευση, διανομή, τροποποίηση, μετάφραση, πρόσθεση, αποσυναρμολόγηση, μετατροπή σε άλλη μορφή, μετάδοση, επαναχρησιμοποίηση ή αναδημοσίευση της Ιστοσελίδας ή/και του περιεχομένου της. Απαγορεύεται η πραγματοποίηση αλλαγών σε οποιαδήποτε από τις δηλώσεις περί δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας, εμπορικών σημάτων ή άλλων σημείων που ενδέχεται να συνοδεύουν το περιεχόμενο της Ιστοσελίδας.

Ο διαχειριστής δεν εγγυάται ότι η χρήση των πληροφοριών που περιέχονται στην Ιστοσελίδα δεν παραβιάζει οποιαδήποτε δικαιώματα τρίτων.

Εκτός από την περιορισμένη εξουσιοδότηση χρήσης, όπως αναφέρεται στην παρούσα ενότητα, δεν παραχωρείται σε εσάς άδεια ή άλλο δικαίωμα στην Ιστοσελίδα ή σε οποιοδήποτε μέρος του περιεχομένου της.

 

Εμπορικά σήματα

 

Τα εμπορικά σήματα, ονόματα, λογότυπα, σήματα υπηρεσιών, πατέντες, δικαιώματα σε βάσεις δεδομένων, σχέδια, τεχνογνωσία, εμπιστευτικές πληροφορίες (είτε έχουν καταχωρηθεί είτε όχι), εμπορικές επωνυμίες καθώς και κάθε άλλο δικαίωμα πνευματικής ιδιοκτησίας σε αυτήν την Ιστοσελίδα προστατεύονται από την εθνική, ευρωπαϊκή και διεθνή νομοθεσία. Δεν επιτρέπεται η χρήση οποιουδήποτε από αυτά χωρίς την προηγούμενη γραπτή άδεια του διαχειριστή.

Καμία άδεια ή δικαίωμα σε αυτά τα εμπορικά σήματα, ονόματα, λογότυπα, σήματα υπηρεσιών και εμπορικές επωνυμίες δεν παραχωρείται ή χορηγείται σε εσάς, χωρίς τη ρητή έγγραφη άδεια του διαχειριστή.

 

Γενικά περί Όρων και Προϋποθέσεων Χρήσης

 

Ο διαχειριστής διατηρεί το δικαίωμα να χρησιμοποιήσει κάθε ένδικο μέσο προβλεπόμενο από το δίκαιο, εάν παραβιάσετε τους παρόντες Όρους και Προϋποθέσεις Χρήσης. Εάν οποιοσδήποτε από τους παρόντες όρους και προϋποθέσεις χρήσης θεωρηθεί για οποιονδήποτε λόγο άκυρος, παράνομος ή μη εφαρμόσιμος, το εν λόγω κομμάτι θα διαχωρίζεται από αυτούς τους όρους και δεν θα επηρεάζει με κανένα τρόπο την εγκυρότητα και εφαρμοσιμότητα των λοιπών όρων και προϋποθέσεων.

 

Σύνδεσμοι προς άλλους δικτυακούς τόπου

Η Ιστοσελίδα μπορεί να παραπέμπει μέσω «συνδέσμων», hyperlinks ή διαφημιστικών banners σε άλλες ιστοσελίδες, οι πάροχοι των οποίων έχουν και την πλήρη (αστική και ποινική) ευθύνη για την ασφάλεια, το σύννομο και την εγκυρότητα του περιεχομένου των ιστοσελίδων και υπηρεσιών τους και τις οποίες ο διαχειριστής μπορεί να μην τις έχει επιθεωρήσει. Ως εκ τούτου ο διαχειριστής δεν φέρει ουδεμία ευθύνη, όπως ενδεικτικά ευθύνη περί δικαιωμάτων πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας ή οποιουδήποτε δικαιώματος τρίτου, για το περιεχόμενο ιστοσελίδων ή άλλων ηλεκτρονικών/διαδικτυακών τοποθεσιών που τυχόν συνδέονται με την Ιστοσελίδα. Η σύνδεση των χρηστών μέσω της Ιστοσελίδας με άλλες ιστοσελίδες ή ηλεκτρονικές/διαδικτυακές τοποθεσίες γίνεται υπ’ ευθύνη τους και χωρίς άδεια από τον διαχειριστή και αυτοί έχουν την υποχρέωση να συμμορφώνονται με τους όρους χρήσης των ιστοσελίδων ή ηλεκτρονικών/διαδικτυακών τοποθεσιών αυτών και να απευθύνονται απευθείας στους παρόχους αυτών για ο,τιδήποτε προκύψει από την επίσκεψη ή/και χρήση αυτών.

 

Σύνδεσμοι με την Ιστοσελίδα

Δεν επιτρέπεται η τοποθέτηση σε πλαίσιο, η βαθεία ζεύξη, ο κατοπτρισμός ή αναμετάδοση της Ιστοσελίδας ή του περιεχομένου της, ούτε η παράθεση ή χρήση του συνόλου ή τμημάτων της Ιστοσελίδας ή του περιεχομένου της σε έναν δικτυακό τόπο τρίτου μέρους, χωρίς την προηγούμενη γραπτή συγκατάθεση του διαχειριστή. Αν ενδιαφέρεστε για σύνδεση με την Ιστοσελίδα μας, επικοινωνήστε μαζί μας στη διεύθυνση που αναφέρεται στην επικοινωνία.

 

Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων

 

Παρακαλείσθε σε κάθε περίπτωση όπως διαβάσετε προσεκτικά την Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων μας, προκειμένου να ενημερωθείτε σχετικά με το είδος των προσωπικών πληροφοριών που συλλέγουμε στην Ιστοσελίδα, τον τρόπο χειρισμού τους και τους σκοπούς για τους οποίους τις χρησιμοποιούμε.

 

Στην Ιστοσελίδα μας χρησιμοποιούμε cookies

 

Ένα cookie είναι ένα αρχείο που αποστέλλεται από το διακομιστή web μας στο σκληρό δίσκο του υπολογιστή σας όταν επισκέπτεστε την ιστοσελίδα.


Τα cookies παρέχουν πρόσθετη λειτουργικότητα για την ιστοσελίδα (π.χ. με το να θυμούνται τη γλώσσα προτίμησής σας) και μας επιτρέπουν να αναλύσουμε τη χρήση της ιστοσελίδας, ώστε να είμαστε σε θέση να βελτιώσουμε την ιστοσελίδα μας.

Χρησιμοποιούνται για την διευκόλυνση πρόσβασης του επισκέπτη χρήστη όσον αφορά στη χρησιμοποίηση συγκεκριμένων υπηρεσιών ή και σελίδων της Ιστοσελίδας, για στατιστικούς λόγους και προκειμένου να καθορίζονται οι περιοχές οι οποίες είναι χρήσιμες ή δημοφιλείς.

 

Εάν δεν επιθυμείτε cookies, μπορείτε να ρυθμίσετε τον υπολογιστή σας έτσι ώστε να σας προειδοποιεί κάθε φορά που ένα cookie αποστέλλεται σε αυτόν ή να απενεργοποιήσετε τη λήψη όλων των cookies μέσω του προγράμματος περιήγησης σας στο διαδίκτυο (π.χ. Internet Explorer). (Ελέγξτε το μενού Help/Βοήθεια του προγράμματος περιήγησης που χρησιμοποιείτε για να μάθετε πώς μπορείτε να αλλάξετε ή να ενημερώσετε σωστά τις ρυθμίσεις σχετικά με τα cookies.).

Ειδικότερα, στην Ιστοσελίδα μας χρησιμοποιούμε τα εξής cookies: Τεχνικώς Απαραίτητα Cookies, Cookies βελτίωσης ιστοσελίδας (Performance Cookies) και, Google Analytics cookie. Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλώ διαβάστε την Πολιτική Cookies .

 

Στην ιστοσελίδα μας χρησιμοποιούμε διευθύνσεις IP

 

Η διεύθυνση Πρωτοκόλλου Διαδικτύου  (IP) είναι ένας αριθμός που αποδίδεται αυτόματα στον Η/Υ σας από την εταιρεία παροχής υπηρεσιών διαδικτύου (ISP) κάθε φορά που συνδέεστε με το διαδίκτυο. Όπως και άλλοι διαδικτυακοί τόποι, έτσι και ο  διαχειριστής μπορεί να συλλέγει διευθύνσεις IP αποκλειστικά για στατιστικούς λόγους, για να αναλύσει τις συγκεντρωτικές πληροφορίες σχετικά με τον αριθμό των επισκεπτών και τη χρήση των διαδικτυακών τόπων. Η διεύθυνση IP δεν συνδέεται με τις προσωπικές πληροφορίες που παρέχετε.

 

Περιορισμός ευθύνης της Ιστοσελίδας

Ο διαχειριστής καταβάλει εύλογες προσπάθειες για να διατηρήσει την Ιστοσελίδα και το περιεχόμενό της ακριβή και ενημερωμένα. Ωστόσο, δεν θα πρέπει να βασίζεστε στην παρούσα Ιστοσελίδα για την παροχή οποιασδήποτε ειδικής συμβουλής και δεν παρέχουμε καμία διαβεβαίωση ή εγγύηση ως προς την ακρίβεια ή την πληρότητα της Ιστοσελίδας και του περιεχομένου της.

Οι χρήστες αποδέχονται ότι πρέπει να αξιολογούν το περιεχόμενο της ιστοσελίδας και ότι είναι υπεύθυνοι για κάθε κίνδυνο που μπορεί να προκαλέσει η χρήση οποιουδήποτε τμήματος του Περιεχομένου, συμπεριλαμβανομένης οποιασδήποτε απόφασής τους να βασιστούν στην ορθότητα, πληρότητα, εγκυρότητα ή/και χρησιμότητα οποιουδήποτε τμήματος του Περιεχομένου. Συνεπώς, η χρήση της Ιστοσελίδας από κάθε χρήστη γίνεται με δική του αποκλειστικά ευθύνη. Ούτε ο διαχειριστής, ούτε οι υπάλληλοι, ούτε οι συνεργάτες τους, ούτε οποιοιδήποτε αντιπρόσωποί τους, ούτε κανένα άλλο μέρος που εμπλέκεται στην δημιουργία, την παραγωγή ή την παράδοση του περιεχομένου ή εν γένει της λειτουργίας της Ιστοσελίδας δεν ευθύνεται για οποιεσδήποτε άμεσες, επιγενόμενες, παρεπόμενες, έμμεσες ή αποθετικές ζημιές προκύψουν από την πρόσβαση κάθε χρήστη στην Ιστοσελίδα, ή την χρήση αυτής. Χωρίς περιορισμό των ανωτέρω, όλα όσα περιέχει η Ιστοσελίδα παρέχονται στους χρήστες ως έχουν, χωρίς οποιασδήποτε μορφής εγγύηση. Ο διαχειριστής, οι υπάλληλοι, οι συνεργάτες τους, και οι οποιοιδήποτε αντιπρόσωποι τους δεν θα ευθύνονται για ζημίες, συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, άμεσων ή έμμεσων, ειδικών, τυχαίων ή παρεμπιπτουσών ζημίων, θετικών ή αποθετικών, εξόδων που προκύπτουν αναφορικά με αυτήν την Ιστοσελίδα ή τη χρήση της, ή σε αδυναμία χρήσης της, από οποιοδήποτε πρόσωπο, ή αναφορικά με αδυναμία εκτέλεσης, λάθος, παράλειψη, διακοπή, ελάττωμα, καθυστέρηση λειτουργίας ή εκπομπής ή πτώση γραμμής συστήματος καθώς επίσης ουδεμία ευθύνη αναλαμβάνουν, ούτε θα ευθύνονται για οποιαδήποτε ζημία ή βλάβη τυχόν προκληθεί στον ηλεκτρονικό υπολογιστή ή σε άλλο ηλεκτρονικό μέσο που χρησιμοποιηθεί από χρήστη για την πρόσβασή του στην Ιστοσελίδα ή για ιούς ή άλλης φύσεως λογισμικό, που μπορεί να μολύνουν τον ηλεκτρονικό υπολογιστή ή μέσο ή άλλο περιουσιακό στοιχείο του χρήστη το οποίο χρησιμοποιεί για την πρόσβασή του στην Ιστοσελίδα, κατά την επίσκεψη, χρήση ή περιήγηση στην Ιστοσελίδα ή για την λήψη οποιουδήποτε υλικού, δεδομένων, κειμένου, εικόνων, βίντεο, ή ήχου του Περιεχομένου της Ιστοσελίδας από αυτήν, ακόμη και αν ο διαχειριστής ή εκπρόσωποί του έχουν ενημερωθεί σχετικά με την πιθανότητα ανάλογων ζημιών, απωλειών ή εξόδων. Οι σύνδεσμοι μ’ άλλες πηγές του Διαδικτύου λαμβάνουν χώρα με δική τους αποκλειστικά ευθύνη.

Απαγορεύεται να αποστέλλεται ή να αναμεταδίδεται, ή να μεταφέρεται ή διακινείται οποιοδήποτε παράνομο, απειλητικό, συκοφαντικό, δυσφημιστικό, υβριστικό, εμπρηστικό, πορνογραφικό ή βλάσφημο υλικό ή οποιοδήποτε υλικό θα μπορούσε να αποτελέσει ή να ενθαρρύνει συμπεριφορά που θα μπορούσε να θεωρηθεί ποινικό αδίκημα, να εγείρει αστική ευθύνη, ή να παραβαίνει οποιονδήποτε νόμο καθ’ οιονδήποτε άλλον τρόπο μέσω της Ιστοσελίδας.

 Οι χρήστες της Ιστοσελίδας αποδέχονται, συμφωνούν και συνομολογούν ότι θα κάνουν σύννομη και πρόσφορη χρήση της Ιστοσελίδας, υποκείμενοι εκτός των άλλων και στη νομοθεσία που αφορά τη μετάδοση δεδομένων από την Ελλάδα σε Κράτη-Μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τρίτες χώρες.

 

Προσωπικά Δεδομένα-Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων 

 

Η fnbpedia.gr σέβεται το δικαίωμα της ιδιωτικότητας και της προστασίας των προσωπικών δεδομένων των φυσικών προσώπων καθώς και την ασφάλεια των ηλεκτρονικών συναλλαγών. Η Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων καλύπτει όλα τα προσωπικά δεδομένα των υποκειμένων που τελούν σε οποιαδήποτε σχέση με την εταιρεία τα οποία συλλέγονται από την fnbpedia.gr στο πλαίσιο εκτέλεσης των εταιρικών δραστηριοτήτων της. 

Η παρούσα Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων διέπεται από τις διατάξεις του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία Προσωπικών Δεδομένων ( General Data Protection Regulation – στο εξής “GDPR”) και είναι σύμφωνη με τους ισχύοντες νόμους, κανονισμούς και οδηγίες σχετικά με την προστασία των προσωπικών δεδομένων. Βασικός μας στόχος είναι να σας ενημερώσουμε σχετικά με τη διαφάνεια της επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων. Για εμάς το απόρρητο, καθώς και η ασφάλεια των προσωπικών σας δεδομένων είναι πρωταρχικής σημασίας, για το λόγο αυτό λαμβάνουμε τα κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα για να προστατέψουμε τα προσωπικά σας δεδομένα που συλλέγουμε και επεξεργαζόμαστε, διασφαλίζοντας ότι η επεξεργασία τους πραγματοποιείται σύννομα.

Ο Υπεύθυνος Επεξεργασίας, ως ορίζεται από το GDPR και την ισχύουσα νομοθεσία για την προστασία των προσωπικών δεδομένων, είναι fnbpedia.gr

Για γενικές πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας στο mail info@fnbpedia.gr

Σας διαβεβαιώνουμε ότι συλλέγουμε και επεξεργαζόμαστε μόνο τις πληροφορίες που έχετε δώσει με δική σας πρωτοβουλία.

Συγκεκριμένα :

Α) Κατά την επίσκεψη και πλοήγηση σας στον ιστότοπό μας:

Δε συλλέγουμε Δεδομένα σας, παρά μόνο όσα συλλέγονται από τα cookies που έχετε επιτρέψει δια της συγκατάθεσης σας να χρησιμοποιηθούν, τα οποία αναφέρονται αναλυτικά στην Πολιτική Cookies εδώ. 

Β) Αν έχετε συναινέσει να σας στέλνουμε ενημερωτικό υλικό (newsletter) καταχωρούμε τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας στην «λίστα αποστολής newsletter».

Συλλέγουμε τα Δεδομένα σας αποκλειστικά για τους σκοπούς των παρεχόμενων υπηρεσιών του ηλεκτρονικού ιστότοπου fnbpedia.gr και ιδίως για

      α) την παρακολούθηση της επισκεψιμότητας του ιστότοπου

      β) την επικοινωνία μας μαζί σας στα στοιχεία που μας παρέχετε μέσω της φόρμας επικοινωνίας.

      γ) τη συμμόρφωση με τις υποχρεώσεις που επιβάλλονται από την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία,

      δ) την έρευνα ικανοποίησης των πελατών, προώθηση προϊόντων, περιοδική αποστολή ενημερωτικών δελτίων για προϊόντα και υπηρεσίες.

Επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα, μόνο στην περίπτωση που πληρείται μία από τις ακόλουθες προϋποθέσεις:
• Έχουμε λάβει τη συγκατάθεση σας. Παρόλα αυτά έχετε δικαίωμα ανάκλησης της συγκατάθεσης στις περιπτώσεις όπου η επεξεργασία στηρίζεται αποκλειστικά στην προηγούμενη συγκατάθεση σας. Π.χ. για σκοπούς προώθησης προϊόντων και υπηρεσιών, έχετε δικαίωμα να ανακαλέσετε τη συγκατάθεση σας ανά πάσα στιγμή. Η ανάκληση της συγκατάθεσης δεν θίγει την νομιμότητα της επεξεργασίας που βασίστηκε στη συγκατάθεση κατά το χρονικό διάστημα προ της ανάκλησή της.
• Η επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων σας είναι αναγκαία για την εκτέλεση ή σύναψη της μεταξύ μας σύμβασης.
• Η επεξεργασία είναι απαραίτητη προς συμμόρφωση μας με μία νομική υποχρέωση.

Οι πληροφορίες σας ποτέ δε θα αποτελέσουν αντικείμενο ανταλλαγής ή πώλησης.
Προκειμένου να σας παρέχουμε ποιοτικές υπηρεσίες μπορούμε να χρησιμοποιούμε άλλες εταιρείες («εκτελούντες την επεξεργασία») προκειμένου να επεξεργαστούν τα δεδομένα σας, για λογαριασμό μας, πάντοτε με τον τρόπο που απαιτεί η εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία για την προστασία των προσωπικών δεδομένων και για τους σκοπούς που ορίζονται στην παρούσα Πολιτική. Σε κάθε περίπτωση χρησιμοποιούμε εκτελούντες την επεξεργασία που παρέχουν επαρκείς διαβεβαιώσεις για την εφαρμογή κατάλληλων τεχνικών και οργανωτικών μέτρων ώστε να διασφαλίζεται η προστασία των δεδομένων σας. Επιλέγουμε προσεκτικά αυτές τις εταιρείες και, μοιραζόμαστε μαζί τους μόνο τις απαραίτητες πληροφορίες για το σκοπό της επεξεργασίας.

Επιπλέον, ενδέχεται να μοιραστούμε ή να γνωστοποιήσουμε τα Δεδομένα σας όταν το έχετε ζητήσει εσείς ρητά ή όταν απαιτείται εκ του νόμου.


Θα κρατήσουμε τα στοιχεία σας για όσο καιρό απαιτείται ή επιτρέπεται από το νόμο ή για όσο χρονικό διάστημα δικαιολογεί ο εκάστοτε σκοπός επεξεργασίας. Μετά το πέρας αυτού του διαστήματος, τα προσωπικά σας δεδομένα θα διαγραφούν με απόλυτη ασφάλεια.

Αναφορικά με τα προσωπικά σας δεδομένα, έχετε τα εξής δικαιώματα:

  • Δικαίωμα πρόσβασης στα δεδομένα σας: Το δικαίωμα να γνωρίζετε αν τα δεδομένα σας υφίστανται επεξεργασία, πώς και για ποιο σκοπό.
  • Δικαίωμα διόρθωσης των δεδομένων σας: Το δικαίωμα να ζητήσετε διόρθωση των προσωπικών σας δεδομένων αν αυτά είναι ανακριβή ή ελλιπή.
  • Δικαίωμα διαγραφής των δεδομένων σας (“δικαίωμα στη λήθη”): Το δικαίωμα να ζητήσετε διαγραφή ή κατάργηση των προσωπικών σας δεδομένων, υπό ορισμένες προϋποθέσεις και αν δεν είναι απαραίτητα πλέον για τους αναφερόμενους σκοπούς επεξεργασίας
  • Δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας των δεδομένων σας: Το δικαίωμα να ζητήσετε τον περιορισμό της επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων όταν συντρέχουν ορισμένες προϋποθέσεις.
  • Δικαίωμα στη φορητότητα των δεδομένων σας: Το δικαίωμα σας να ζητήσετε να αποσταλούν τα στοιχεία σας σε τρίτο.
  • Όταν υποβάλετε ένα αίτημα ασκώντας κάποιο από τα παραπάνω δικαιώματα,  σας απαντάμε εντός 1 μηνός είτε ικανοποιώντας το αίτημά σας είτε απορρίπτοντας αιτιολογημένα το αίτημα σας  είτε εξηγώντας τους λόγους καθυστέρησης. Σε κάθε περίπτωση καθυστέρησης απαντάμε θετικά ή αρνητικά εντός 3 μηνών από το αίτημα.

Στην περίπτωση που θεωρείτε ότι θίγεται η προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, έχετε το δικαίωμα υποβολής καταγγελίας στην αρμόδια Ελληνική ανεξάρτητη αρχή, η οποία είναι η Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (http://www.dpa.gr, Λεωφ.Κηφισίας 1-3 , ΤΚ 11523, Αθήνα, 2106475600, 2106475628)

Η παρούσα Πολιτική, ανά διαστήματα, ενδέχεται να τροποποιείται. Παρακαλούμε να ελέγχετε αυτή τη σελίδα για καινούριες πληροφορίες σχετικά με τις πολιτικές απορρήτου μας.

Αποδοχή όρων 

Η επίσκεψη στο website μας, συνιστά ανεπιφύλακτη αποδοχή των όρων αυτών.

Αύξησε την επιθυμία σου για μάθηση
Increase you learning desire
Πηγή: 150 συμβουλές για σωστό μάνατζμεντ – Harvard Business Review
Source: 150 management tips – Harvard Business Review

Βελτίωσε τα αδύνατα σημεία σου
Improve your weaknesses
Πηγή: 150 συμβουλές για σωστό μάνατζμεντ – Harvard Business Review
Source: 150 management tips – Harvard Business Review

Να δέχεσαι την κριτική
Be open to criticism
Πηγή: 150 συμβουλές για σωστό μάνατζμεντ – Harvard Business Review
Source: 150 management tips – Harvard Business Review

Διαχειρίσου την ενέργειά σου
Manage your energy levels
Πηγή: 150 συμβουλές για σωστό μάνατζμεντ – Harvard Business Review
Source: 150 management tips – Harvard Business Review

Συνδύασε την δημιουργικότητα με αποτελέσματα
Combine creativity with results
Πηγή: 150 συμβουλές για σωστό μάνατζμεντ – Harvard Business Review
Source: 150 management tips – Harvard Business Review

Source: 150 management tips – Harvard Business Review
Καλλιέργησε την ικανότητα του εγκεφάλου σου να προβλέπει
Teach your brain to predict and prevent
Πηγή: 150 συμβουλές για σωστό μάνατζμεντ – Harvard Business Review
Source: 150 management tips – Harvard Business Review

Να έχεις αυτοπεποίθηση αλλά όχι απόλυτη σιγουριά
Be confident, but not strictly sure
Πηγή: 150 συμβουλές για σωστό μάνατζμεντ – Harvard Business Review
Source: 150 management tips – Harvard Business Review

Εξάλειψε τους νοητικoύς φραγμούς σου
Eliminate your mental borders
Πηγή: 150 συμβουλές για σωστό μάνατζμεντ – Harvard Business Review
Source: 150 management tips – Harvard Business Review

Πούλα τον εαυτό σου με τον σωστό τρόπο
Promote yourself with the appropriate way
Πηγή: 150 συμβουλές για σωστό μάνατζμεντ – Harvard Business Review
Source: 150 management tips – Harvard Business Review

Ζήτα αύξηση μισθού
Request salary increase
Πηγή: 150 συμβουλές για σωστό μάνατζμεντ – Harvard Business Review
Source: 150 management tips – Harvard Business Review

Έλεγξε το άγχος της προαγωγής
Control the promotion stress
Πηγή: 150 συμβουλές για σωστό μάνατζμεντ – Harvard Business Review
Source: 150 management tips – Harvard Business Review

Να ηγείσαι με αυτοπεποίθηση
Lead with confidence
Πηγή: 150 συμβουλές για σωστό μάνατζμεντ – Harvard Business Review
Source: 150 management tips – Harvard Business Review

Δώσε στους ανθρώπους σου οτι χρειάζονται
Provide to your people what they need
Πηγή: 150 συμβουλές για σωστό μάνατζμεντ – Harvard Business Review
Source: 150 management tips – Harvard Business Review

Βελτίωσε την απόδοση της ομάδας σου
Improve your team’s performance
Πηγή: 150 συμβουλές για σωστό μάνατζμεντ – Harvard Business Review
Source: 150 management tips – Harvard Business Review

Υποστήριξε τους ανθρώπους σου
Support your people
Πηγή: 150 συμβουλές για σωστό μάνατζμεντ – Harvard Business Review
Source: 150 management tips – Harvard Business Review

Κάνε ένα δυο λαθάκια
Make one or two minor mistakes
Πηγή: 150 συμβουλές για σωστό μάνατζμεντ – Harvard Business Review
Source: 150 management tips – Harvard Business Review

Να συγχωρείς αλλά να μην ξεχνάς
Forgive but don’t forget
Πηγή: 150 συμβουλές για σωστό μάνατζμεντ – Harvard Business Review
Source: 150 management tips – Harvard Business Review

Δημιούργησε μια κουλτούρα εμπιστοσύνης
Create a trustful culture
Πηγή: 150 συμβουλές για σωστό μάνατζμεντ – Harvard Business Review
Source: 150 management tips – Harvard Business Review

Να επιλύεις τις συγκρούσεις
Solve the conflicts
Πηγή: 150 συμβουλές για σωστό μάνατζμεντ – Harvard Business Review
Source: 150 management tips – Harvard Business Review

Δώσε κίνητρα για πραγματικές αλλαγές
Provide motivation for real changes
Πηγή: 150 συμβουλές για σωστό μάνατζμεντ – Harvard Business Review
Source: 150 management tips – Harvard Business Review

Μην κοινοποιείς μόνο, να εξηγείς
Explain, don’t just notify
Πηγή: 150 συμβουλές για σωστό μάνατζμεντ – Harvard Business Review
Source: 150 management tips – Harvard Business Review

Εστίασε στην ανάπτυξη των υπαλλήλων και δώσε εξουσία
Focus on employees’ personal development and share authorization
Πηγή: 150 συμβουλές για σωστό μάνατζμεντ – Harvard Business Review
Source: 150 management tips – Harvard Business Review

Απαλλάξου από την αρνητικότητα
Get rid of negativity
Πηγή: 150 συμβουλές για σωστό μάνατζμεντ – Harvard Business Review
Source: 150 management tips – Harvard Business Review
Πολέμα την αντίσταση στην αλλαγή
Fight for the resistance of change
Πηγή: 150 συμβουλές για σωστό μάνατζμεντ – Harvard Business Review
Source: 150 management tips – Harvard Business Review

Μην αποφεύγεις το ρίσκο
Do not avoid risks
Πηγή: 150 συμβουλές για σωστό μάνατζμεντ – Harvard Business Review
Source: 150 management tips – Harvard Business Review

Προετοιμάσου για μια κρίση
Be prepared for a crisis
Πηγή: 150 συμβουλές για σωστό μάνατζμεντ – Harvard Business Review
Source: 150 management tips – Harvard Business Review

Αξιοποίησε αποτελεσματικότερα τις δαπάνες του μάρκετινγκ
Reclaim more sufficient your marketing costs
Πηγή: 150 συμβουλές για σωστό μάνατζμεντ – Harvard Business Review
Source: 150 management tips – Harvard Business Review

Χτίσε δυνατές συνεργασίες
Build powerful collaborations
Πηγή: 150 συμβουλές για σωστό μάνατζμεντ – Harvard Business Review
Source: 150 management tips – Harvard Business Review

Επένδυσε σωστά στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης
Invest wisely at social media
Πηγή: 150 συμβουλές για σωστό μάνατζμεντ – Harvard Business Review
Source: 150 management tips – Harvard Business Review

Μίλα αποτελεσματικά
Speak efficiently
Πηγή: 150 συμβουλές για σωστό μάνατζμεντ – Harvard Business Review
Source: 150 management tips – Harvard Business Review

Απλοποίησε τα πράγματα
Make things simple
Πηγή: 150 συμβουλές για σωστό μάνατζμεντ – Harvard Business Review
Source: 150 management tips – Harvard Business Review